Obchody · 9:00—20:00

Albert · Po—So 8:00—21:00 · Ne 9:00—21:00

+420 774 470 341

Central Club

Čeština

Kompletní pravidla Valentýnské loterie

Valentýnská účtenková loterie

PRAVIDLA SPOTŘEBITELSKÉ SOUTĚŽE „Valentýnská účtenková loterie

 

Organizátor soutěže

Spotřebitelskou soutěž „Valentýnská účtenková loterie“ organizuje společnost EPG Central Most s.r.o., se sídlem Náměstí Republiky 1078/1, Praha 1, 110 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 269754, IČO: 05821576 (dále jen „organizátor“).

Spotřebitelská soutěž se řídí výlučně těmito oficiálními pravidly soutěže (dále jen „pravidla“), která popisují práva a povinnosti jejich účastníků a pravidla soutěže (dále jen „soutěž“).

 

Pravidla účasti ve spotřebitelské soutěži

Soutěže se mohou účastnit fyzické osoby starší 16 let. Soutěže se nemohou účastnit osoby, které jsou v dodavatelsko-odběratelském obchodněprávním vztahu k organizátorovi, dále osoby v pracovněprávním anebo jiném obdobném vztahu (například osoby působící jako statutární orgány) k organizátorovi anebo ke společnostem, které se na soutěži jakýmkoli jiným způsobem podílejí, zaměstnanci nájemců jednotek v OC Central Most a dále blízké osoby všech výše uvedených osob (ve smyslu § 22 zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku) – vyjma blízkých osob pracovníků nájemců prodejen v OC Central Most, adresa Radniční 3400, 434 01 Most (dále jen OC Central Most).

V případě, že výherce nebude vlastníkem řidičského oprávnění a k užití výhry bude takové oprávnění potřebné, musí výherce postoupit svou výhru na jakoukoliv osobu, kterou určí, a která takové oprávnění vlastní, a to nejpozději do 14 dnů od obdržení výhry.

 

Trvání spotřebitelské soutěže

Spotřebitelská soutěž začíná 14. 2. 2020 a končí 14. 2. 2020 vyhlášením výherce v 18:00 hod.

 

Podmínky soutěže

Do soutěže bude zařazen každý účastník, který v čase trvání soutěže nakoupí zboží za 500 Kč a více v jakékoli prodejně nacházející se v OC Central Most, včetně prodejních stánků, a poté registruje v čase od 16:00 hod do 17:45 hod. tento daňový doklad (dále jenom Účtenka) do registračního formuláře u hostesky nacházející se v centru v 1. NP, a to tak, že vyplní všechna přednastavená políčka registračního formuláře. Do soutěže budou zařazeny pouze úplné, řádně, zcela čitelně a správně nahrané účtenky, které budou obsahovat jméno a příjmení kupující/ho, název prodejny (včetně přesné částky nákupu) OC Central Most, ve které byla v době trvání soutěže dne 14. 2. 2020 vystavena účtenka. Účtenku, která již byla jednou nahrána, nelze použít pro účely soutěže znovu, proto bude každá nahraná účtenka označena razítkem. Hodnoty účtenek se nesčítají. Počet nahraných účtenek jednou osobou je neomezený, vždy však musí být pro platnost nahrání účtenky splněny výše zmíněné podmínky. Stejné podmínky pro zapojení se do soutěže platí i pro prodejní stánky v centru.

Soutěž končí 14. 2. 2020 v 17.45 hodin. Výherce bude vylosován 14. 2. 2020 v čase mezi 17.45—18.00 hodin v 1. NP v OC Central Most za přítomnosti zástupce OC Central Most a advokáta.

 

Princip losování a výhry

Každá registrovaná účtenka o nominální hodnotě 500 Kč a více představuje 1 pomyslný míček v osudí.

Čím vyšší počet účtenek registrujete, tím je vyšší počet Vašich pomyslných soutěžních míčku v osudí, a tím i stoupá Vaše šance na výhru.

Losování bude probíhat náhodným vylosováním výherce z osudí.

 

Výhra

1/ Platnost voucheru je 2 roky od data zakoupení (tj. od 3. 2. 2020)

2/ Voucher není možné kombinovat s aktuálními slevami CK EXIM TOURS a.s.

3/ Voucher je přenosný a lze ho věnovat jako dárek 3. osobám

4/ Voucher není limitován termíny, destinací ani jmény

5/ Voucher je možný proměnit za zájezd na jakékoliv pobočce cestovní kanceláře EXIM TOURS a.s.

6/ Voucher nelze vyměnit za peníze a lze ho čerpat pouze na 1 ucelený zájezd z nabídky cestovní kanceláře EXIM TOURS a.s., nevyčerpané peníze z voucheru propadají ve prospěch cestovní kanceláře EXIM TOURS a.s.

 

Postup při vyhlášení a odevzdávaní výhry

Vylosovaný výherce musí být přítomen slosování dne 14. 2. 2020 v čase 17.45—18.00 hodin v 1. NP v OC Central Most a na výzvu se musí dostavit na pódium k převzetí výhry. Pokud výherce nebude přítomen slosování a na výzvu k převzetí výhry na pódiu se nedostaví, jeho nárok na výhru zaniká a slosování bude pokračovat, dokud se nevylosuje výherce dle platných pravidel soutěže. Při převzetí výhry se musí výherce identifikovat osobním dokladem a výherní účtenkou pro kontrolu správnosti zadaných údajů. Pokud se prokáže, že daný výherce podal nesprávné nebo falešné údaje, zaniká mu nárok na danou výhru, a ta může být použita pro další účel soutěže.

Pokud se do soutěže zapojí osoba, která nemá způsobilost k právním úkonům v plném rozsahu, v případě jeho vylosování jako výherce převezme výhru jeho zákonný zástupce nebo opatrovník.

 

Odpovědnost organizátora soutěže

Na výhry ze soutěže nevzniká právní nárok. Výherce může výhru postoupit na jinou osobu jen se souhlasem organizátora soutěže. Organizátor soutěže si tímto vyhrazuje právo upravit pravidla soutěže i během jejího trvání, včetně délky jejího trvání, či soutěž odvolat. Vymáhání cen soudní cestou je vyloučeno.

 

Daně

Podle § 4 odst. 1, písm. f) zákona č. 586/1992 Sb., o dani z příjmu, je od daně osvobozena cena z veřejné soutěže, z reklamní soutěže nebo z reklamního slosování, pokud se nejedná o spotřebitelskou loterii, ceny ze sportovní soutěže s výjimkou ceny ze sportovní soutěže u poplatníků, u nichž je sportovní činnost podnikáním, a to v úhrnné hodnotě nepřevyšující 10 000 Kč.

Daň z finanční výhry namísto výherce odvede organizátor soutěže.

 

Ostatní ustanovení

Organizátor soutěže si vyhrazuje právo rozhodovat o všech otázkách týkajících se této spotřebitelské soutěže podle vlastního uvážení a vyhrazuje si také právo kdykoli omezit, odložit, přerušit, změnit nebo zrušit spotřebitelskou soutěž.

V případě jakéhokoli sporu týkajícího se soutěže, bude rozhodnutí organizátora soutěže konečné a závazné.

Pokud se organizátor soutěže dozví, že výherce pro účely soutěže poskytnul nepravdivé údaje nebo informace, bude oprávněn vyloučit takovéhoto výherce ze soutěže, přičemž jeho nárok na výhru tímto zaniká.

Účastník zároveň souhlasí, aby mu organizátor zasílal informační a propagační materiály, případně ho kontaktoval za účelem poskytnutí informací o jeho produktech nebo za účelem jiných reklamních a propagačních aktivit. Účastník má právo písemně odmítnout poskytování těchto materiálů a informací.

 

Osobní údaje a osobní práva

Před zapojením se do soutěže dává každý účastník soutěže (dále jen „zúčastněná osoba“) svůj bezvýhradný souhlas na použití a zpracování osobních údajů poskytnutých pro tuto soutěž na marketingové účely organizátora soutěže, v rozsahu jméno, příjmení. Poskytnutí těchto údajů je dobrovolné, přičemž s osobními údaji účastníků soutěže bude naloženo v souladu s platnými a účinnými předpisy na ochranu osobních údajů. Tento souhlas se uděluje organizátorovi soutěže.

Účastí v soutěži vyjadřuji souhlas se zpracováním svých osobních údajů ve znění uveřejněném zde

 

Organizátor prohlašuje, že:

Bude s osobními údaji zúčastněné osoby nakládat v souladu se všeobecně závaznými právními předpisy,

Poskytne osobní údaje třetím stranám jen s předchozím souhlasem zúčastněné osoby, anebo pokud je to stanoveno v těchto pravidlech nebo pokud mu to ukládá všeobecně závazný právní předpis,

Osobní údaje zúčastněné osoby budou zpřístupněné pouze zaměstnancům organizátora, případně třetím stranám v subdodavatelském smluvním vztahu k organizátorovi, který zabezpečuje naplnění účelu zpracování osobních údajů, jako je specifikováno výše (marketingové účely),

Osobní údaje zúčastněné osoby nebude zpřístupňovat veřejnosti bez předchozího souhlasu zúčastněné osoby, pokud tak nestanoví tato pravidla,

Nepředpokládá, ani není zřejmé, že se uskuteční přenos osobních údajů do jiných zemí.

Zúčastněná osoba odpovídá za to, že poskytnuté osobní údaje jsou správné, úplné, aktuální a pravdivé.

Zúčastněná osoba zapojením se do soutěže potvrzuje, že byla organizátorem obeznámena s podmínkami zpracování osobních údajů a že jí byly známé všechny potřebné informace ze strany organizátora podle předpisů na ochranu osobních údajů. Organizátor dále prohlašuje a zúčastněná osoba potvrzuje, že byla obeznámena o všech svých právech, které jsou stanoveny předpisy na ochranu osobních údajů a o možnosti jejich využití.

Zúčastněná osoba taktéž vyjadřuje svůj souhlas s pravidly soutěže, přičemž souhlasí, že je bude v plné míře dodržovat.

Výherce jako zúčastněná osoba uděluje nahráním účtenky souhlas na bezplatné poskytnutí nebo zveřejnění svých osobních údajů organizátorem soutěže v rozsahu: jméno, příjmení na propagační a marketingové účely spojené s vyhodnocením soutěže a propagací organizátora a jeho služeb, tyto dále uveřejňovat a šířit v masmédiích, v hromadných informačních prostředcích a jiných audio, foto a video materiálech. Taktéž uděluje svůj souhlas s vytvořením, použitím a zveřejněním jeho podobizny, jiných obrazových nebo zvukových záznamů týkajících se výherce na účely podle předcházející věty ve smyslu § 84 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů.

 

Oficiální pravidla

Výhra nebude výherci odevzdána, pokud výherce plně nevysloví svůj souhlas s těmito pravidly a nesplní požadavky z nich pro něj vyplývající.